NOVA Domki parterowe - 500m do plazy! Domki PIRAT dwupoziomowe 1500m do plazy!tel. 662 152 189

 •  

  userfiles/domkiwladyslawowocom/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/domkiwladyslawowocom/top/1.jpg

   

 

 

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, których przestrzeganie służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości, a nam pozwoli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Uzgodnioną rezerwację należy potwierdzić wpłacając ustaloną kwotę zadatku, o której mowa w pkt 1 w ciągu 2 dni . Brak wpłaty w terminie powoduje anulację rezerwacji.
 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu klucza.
 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Domki i Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe, doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00, a kończy o godzinie 9.00 dnia następnego. Pozostanie na terenie obiektu po godz. 9.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności w kwocie 100zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 7 (godz. 15:00)
 9. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 10. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 11. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 12. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 13. W przypadku przekroczenia liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 14. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).
 15. W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości: 300zł, 500zł lub 1000zł w zależności od typu wynajmowanego obiektu, tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniustanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku lub pokoju.   
 16. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
 17. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 18. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).
 19. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie.
 20. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 21. Każdorazowo opuszczając domek lub pokój, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Wychodząc poza teren obiektu. Opłata za zagubienie klucza wynosi 50 złotych.   
 22. W domkach oraz pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku nieprzestrzegania zakazu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 500zł.
 23. W aneksach obowiązuje zakaz smażenia ryb. W przypadku nieprzestrzegania zakazu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 500zł.
  Prosimy o smażenie ryb na grillu.
 24. Rodzice są zobowiązani do sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi dziećmi.Dzieci przebywające na terenie obiektu, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.
 25. Na terenie obiektu parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego Domku i Pokoju przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe niestrzeżone (kolejne miejsce płatne 10 PLN za dobę). Obiekt (firma) nie odpowiada za pojazdy wprowadzone na jego teren i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) i nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.
 26. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 27. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, firmy ochraniającej Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 28. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, farelek, żelazek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 29. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru   
 30. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 31. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty tytułem końcowego sprzątania domku tj. kwoty 120 zł.
 32. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 33. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 34. Akceptujemy odpłatnie zwierzęta wg aktualnego cennika, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Wynajmujący zobowiązany jest do sprzątania pozostawionych odchodów swoich pupili. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnych świadectw szczepień przeciwko wściekliźnie. Koszt pobytu psa/kota - 20 zł doba.
 35. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 36. Ośrodek jest inkasentem opłaty miejscowej ( klimatycznej), opłata pobierana jest przez Ośrodek w momencie zakwaterowania zg. z Uchwałą Rady Miasta Władysławowo.
 37. Z urządzeń zabawkowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się w szczególności:
  a) Niszczenia urządzeń zabawkowych
  b) Wchodzenia na daszki urządzeń i innych konstrukcji
  c) Korzystania ze zjeżdżalni i innych urządzeń przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce
  d) Zwrócenie uwagi na ostre krawędzie powstałe w wyniku czynników zewnętrznych np. Wandalizm
  e) Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu. 

Kontakt i Dojazd

Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji terminów
TEL. 662 152 189 
NOVA Domki parterowe & DOMKI PIRAT

 
 
NOVA DOMKI PARTEROWE & POKOJE
84-120 Władysławowo
ul. Drogowców 1-40 (Osiedle Zacisze - Władysławowo Centrum)
 

 

DOMKI LETNISKOWE PIRAT
84-120 Władysławowo
ul. Krasickiego 35

Zapraszamy na wypoczynek w nowych, komfortowych domkach 6-10 osobowych!